Top

Privacybeleid

ReFlex & Flow / Privacybeleid

Laatst herzien 09-01-2023

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WET op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat persoonlijke gegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Indien van toepassing worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, met uw mondelinge toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener. U heeft het recht uw dossier in te zien, onjuistheden te laten corrigeren en/of een eigen verklaring eraan toe te laten voegen.

Bij kinderen tot 12 jaar is de schriftelijke toestemming van beide ouders/voogden vereist voor het behandelen. Toestemming van het kind is niet nodig, maar deze heeft wel recht op informatie.

Bij jongeren van 12-16 jaar is de schriftelijke toestemming van beide ouders/voogden en de jongere zelf vereist.
De persoonlijke gegevens van de ouders worden in bovenstaande situaties ook genoteerd. Het gaat daarbij om naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres.
Ouder(s) van minderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouders hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebeslissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer de behandelaar van mening is dat de uitoefening van bepaalde patiëntenrechten indruist tegen het belang van de patiënt. Wilsbekwame patiënten van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd om toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig en hebben zelfstandig recht op informatie.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor facturatie en boekhouding. Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

Cliëntendossiers dienen 20 jaar bewaard te blijven.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid. Mijn vervangende collega-therapeut en ik zijn dan beiden verantwoordelijk voor uw dossier.
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Neemt u contact met mij op via mail, voicemail, contactformulier of op een andere manier voor informatie of het maken van een afspraak, dan geeft u automatisch toestemming om contact met u op te nemen zodat ik u de informatie kan verstrekken of een afspraak met u kan maken. Uw naam, telefoonnummer en mailadres zijn daarvoor voldoende. Stuurt u svp niet via mail medische gegevens toe.

Uw emailadres kan gebruikt worden voor het toezenden van nieuwsbrieven over ontwikkelingen in de praktijk en gelieerde informatie. U kunt zich ten alle tijde hiervoor uitschrijven.

Wijzigingen in de privacyverklaring van reFlex & Flow worden gepubliceerd op mijn website www.reflexenflow.nl. De herzieningsdatum wordt in dat geval bijgewerkt.